الوچای _ فروشگاه تخصصی انواع چای فله ایرانی و خارجی – لیست قیمت 2-3-1400

 

 

alochay
 کارتن10136,000سیلانچای پنکه زردباروتی1400فروردین19
 کارتن10137,900کلکتهچای پهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10131,000سیلان2018چای جیمز قهوه ایباروتی1400فروردین18
 کارتن10149,900سیلانچای 3پنکه قرمزنیم ریز1400اردیبهشت26
 کیسه20کلکته333چای کیمیانیم ریز1400فروردین16
 کارتن10118,000کلکتهچای گل یاس آبینیم ریز1400فروردین16
 کارتن10142,900کلکته303چای افقشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10154,000سیلانچای افق نقره ایباروتی1400فروردین19
 کارتن10138,000سیلانچای گیلاسینیم ریز1400فروردین15
 کارتن10119,900کلکته510چای نهنگ قرمزنیم ریز1400فروردین18
 کارتن10124,900کلکته513چای خاورنیم ریز1400فروردین18
126,000کلکتهچای انگورباروتی1400اردیبهشت19
 کارتن5108,0004چای باروتی زرین لات4باروتی1400فروردین18
 کیسه68,900آسامچای بلدرچینctc کله مورچه1400فروردین19
 کارتن10111,900سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی1400فروردین19
 کارتن10110,000کلکته220چای پهلوان مشکیباروتی1400فروردین23
 کارتن10136,000سیلان786چای تکخال قرمزقلم1400فروردین15
 کارتن10166,900سیلانچای طاووسقلم1400اردیبهشت8
 کارتن10129,900کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم1400فروردین15
 کارتن10130,900کلکته595چای تلفن سبزقلم1400فروردین19
چای تئودور1400اردیبهشت27
 کارتن10114,900کلکتهچای جوبانوباروتی1400خرداد2
 کارتن10129,900کلکتهچای جوبانوشکسته1400فروردین19
 کارتن10171,000سیلانچای اسب پرچم قرمزشکسته1400فروردین15
 کارتن1097,000ویتنام550چای چشمکقلم1400اردیبهشت16
 کارتن10147,900کلکته444چای خاورشکسته1400فروردین18
 کارتن10140,900سیلان888چای چکش طلا 10باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10142,900کلکته555چای خاور سبزشکسته1400فروردین18
 کارتن10128,900سیلان13126چای روزبه سبزشکسته1400فروردین15
 کارتن10176,900سیلان3پنکه سبزنیمریز1400اردیبهشت26
 کارتن10134,900کلکتهچای فرشیم سبزشکسته1400فروردین18
130,000کلکته111چای زرگرانباروتی1400اردیبهشت19
99,000کلکتهچای سلطانباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10135,900کلکته572چای سوفیاقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10133,900سیلان687چای سوفیاباروتی1400فروردین19
 کارتن105,000کلکته2222چای شمعدان سبزباروتی1400فروردین23
 کارتن10130,900کلکته230چای شهرامشکسته1400فروردین22
 کارتن1096,000کلکته2022چای شهرزادباروتی1400فروردین18
 کارتن596,000کلکته2023چای شهرزاد سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن2.5108,000کلکتهچای شهرزاد قرمزباروتی1400فروردین22
 کارتن10127,900کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته1400فروردین15
 کارتن10145,900سیلان1000چای علیشکسته1400اردیبهشت11
 کارتن10137,900کلکته545چای نهنگ آبیشکسته1400فروردین18
 کارتن10125,900سیلانچای اکبر زردباروتی1400فروردین15
 کارتن10109,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی1400اردیبهشت8
 کارتن10144,000کلکته666چای کیکاووسشکسته1400فروردین19
 کارتن10135,900کلکته55چای کیمیاشکسته1400اردیبهشت27
 کارتن10122,900کلکته122چای الگانس بنفشباروتی1400فروردین18
 کارتن10127,900کلکته666چای الگانس قرمزباروتی1400فروردین18
 کارتن10110,000کلکتهیاس زردباروتی1400خرداد2
 کارتن10171,000سیلانچای گلدان سبز1400فروردین18
 کارتن10191,000سیلانچای گلدان نارنجیشکسته1400فروردین22

 کارتن

5

122,000

کلکته

222

چای گواهی سوپر زرین

باروتی

1400

فروردین

18

 کارتن10161,000سیلان222چای تکخالباروتی1400فروردین15
 کارتن10107,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400فروردین19
 کیسه10110,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز1400اردیبهشت19
 کارتن10140,000کلکته621چای لاله شمعدان بنفشنیم ریز1400فروردین23
 کارتن10166,000سیلان444چای تکخال سبزباروتی1400فروردین15
 کیسه1068,900آسام21چای لاله شمعدان سبزctc کله مورچه1400اردیبهشت20
 کارتن10146,000سیلانچای جیپ سبزباروتی1400فروردین15
 کارتن10102,000کلکته1221چای لاله شمعدان فیروزه ایباروتی1400اردیبهشت21
 کارتن11.3211,900سیلان222چای چکش سبزباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10110,000کلکتهچای فرشیم آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10117,900کلکته220چای نهنگ آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10106,000کلکتهچای نیم روز سبزباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10117,900کلکتهچای یاس آبیباروتی1400اردیبهشت11
 کارتن2.5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن11.3143,900سیلانچکش طلا 11.250باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10156,000سیلان777چای تکخال 777باروتی1400فروردین15
 کارتن10162,900سیلان777چای الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن10133,900چای محمودشکسته1400فروردین19
 کارتن10113,900چای محمودنیم ریز1400فروردین19
 کارتن596,000کلکتهچای شهرزاد آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10114,900کلکته111چای علی نارنجیباروتی1400فروردین19
 بسته1172,900سیلان2017چای آچارباروتی1400فروردین18
 کارتن10116,900کلکته222چای کیکاووسباروتی1400فروردین19
 کیسه17128,000شکسته1400فروردین19
 کیسه30128,000کنیاشکسته1400فروردین19
 کارتن10149,000سیلان555گلدان مشکیشکسته1400فروردین18
 کیسه2068,000آسامچای بهنشینctc کله مورچه1400فروردین18
 کارتن10179,000سیلانچای یو نی تیباروتی1400فروردین19
 کیسه1068,000آسامچای شکارctc کله مورچه1400فروردین19
 کارتن10110,900کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کیسه1799,900کلکته139چای نیمریزریز 139نیمریز1400اردیبهشت16
 بسته1131,900کلکته2015چای آچار فرانسه سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن10152,900سیلان444چای الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن582,900کنیاچای کله موچه خاور/نهنگctc کله مورچه1400فروردین18
 کارتن10138,900کلکته303چای افقشکسته1400فروردین18
 کارتن10193,500444چای فرزین اولترا1400فروردین18
134,000کلکتهچای ارسلانشکسته1400اردیبهشت16
 کارتن10177,900444چای فرزین1400فروردین18
 کارتن10162,900694چای فرزین1400فروردین18
 کارتن10134,90099چای افققلم1400اردیبهشت26
 کیسه34124,000سیلانچای هزاردستانشکسته1400فروردین19
 کیسه10108,900کلکتهچای شانه به سرنیم ریز1400اردیبهشت11
 کیسه1068,900آسام6038چای دو تلفن نشانکله مورچه1400اردیبهشت11
 کارتن10118,000سیلان122چای حدیثباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10135,900سیلانچای فضانوردقلم1400اردیبهشت18
 کارتن10121,000سیلانچای فضانوردشکسته1400اردیبهشت18
 کارتن10135,900سیلانچای نوک طلاشکسته1400خرداد1
 کارتن10158,900سیلان876چای سیب نارنجیشکسته1400اردیبهشت18
1400اردیبهشت19
 کارتن10127,900کلکتهچای پهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10115,000کلکتهچای بازنشانباروتی1400اردیبهشت20
 کیسه10104,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400اردیبهشت20
 کارتن10132,900کلکتهچای جوبانوقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10102,000ویتنامچای چشمکچای سبز1400اردیبهشت21
 کیسه40,000ایرانیچای ایرانیقلم لیزر خورده1400اردیبهشت21
 کیسه10125,900کلکته1004چای شکارنیمریز1400اردیبهشت21
 کیسه37,000ایرانیچای ایرانیباروتی1400اردیبهشت21
 کارتن10148,900سیلانچای گلیران نارنجیشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10168,900سیلانچای گلیران صورتیشکسته زرین1400اردیبهشت26
 کارتن10110,000کلکتهچای نیمروز بنفشباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10135,900سیلانچای چاقو قرمزشکسته1400خرداد1
 کیسه30121,000کنیاچای کنیاقلم1400اردیبهشت29
 کیسه3085,000کنیاچای کنیاباروتی1400خرداد2