شرکت الوچای، سایت تخصصی خرید و فروش انواع چای ایرانی و چای خارجی بصورت فله
5 (1)
2021-05-23T13:57:09+04:30
چای خارجی چای ایرانی

به سايت خودتان خوش آمديد

گروه بندی فروشگاه

موجودی امروز

شرکت چای الوچای – لیست قیمت انواع چای – 10-03-1400 ( فروش چای – خرید چای )
5 (1)

.

 

alochay
 کارتن5108,0004چای باروتی زرین لات4باروتی1400خرداد10
 کارتن5122,000کلکته222چای گواهی سوپر زرینباروتی1400خرداد10
 کارتن10129,000سیلانچای پنکه زردباروتی1400خرداد4
 کارتن10137,900کلکتهچای پهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10131,000سیلان2018چای جیمز قهوه ایباروتی1400فروردین18
 کارتن10149,900سیلانچای 3پنکه قرمزنیم ریز1400اردیبهشت26
 کارتن10118,000کلکتهچای گل یاس آبینیم ریز1400فروردین16
 کارتن10142,900کلکته303چای افقشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10154,000سیلانچای افق نقره ایباروتی1400فروردین19
 کارتن10142,000سیلانچای افق آبیباروتی1400خرداد8
 کارتن10138,000سیلانچای گیلاسینیم ریز1400فروردین15
 کارتن10119,900کلکته510چای نهنگ قرمزنیم ریز1400فروردین18
 کارتن10124,900کلکته513چای خاورنیم ریز1400فروردین18
126,000کلکتهچای انگورباروتی1400اردیبهشت19
 کارتن5108,0004چای باروتی زرین لات4باروتی1400فروردین18
 کیسه68,900آسامچای بلدرچینctc کله مورچه1400فروردین19
 کارتن10111,900سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی1400فروردین19
 کارتن10110,000کلکته220چای پهلوان مشکیباروتی1400فروردین23
 کارتن10136,000سیلان786چای تکخال قرمزقلم1400فروردین15
 کارتن10166,900سیلانچای طاووسقلم1400اردیبهشت8
 کارتن10129,900کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم1400فروردین15
 کارتن10130,900کلکته595چای تلفن سبزقلم1400فروردین19
 کیسه1068,900آسامچای تلفن نشانctc کله مورچه1400خرداد8
 کارتن10114,900کلکتهچای جوبانوباروتی1400خرداد9
 کارتن10129,900کلکتهچای جوبانوشکسته1400فروردین19
 کارتن10171,000سیلانچای اسب پرچم قرمزشکسته1400فروردین15
 کارتن1097,000ویتنام550چای چشمکقلم1400اردیبهشت16
 کارتن10147,900کلکته444چای خاورشکسته1400فروردین18
 کارتن10140,900سیلان888چای چکش طلا 10باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10142,900کلکته555چای خاور سبزشکسته1400فروردین18
 کارتن10128,900سیلان13126چای روزبه سبزشکسته1400فروردین15
 کارتن10176,900سیلان3پنکه سبزنیمریز1400اردیبهشت26
 کارتن10134,900کلکتهچای فرشیم سبزشکسته1400فروردین18
130,000کلکته111چای زرگرانباروتی1400اردیبهشت19
99,000کلکتهچای سلطانباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10135,900کلکته572چای سوفیاقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10133,900سیلان687چای سوفیاباروتی1400فروردین19
 کارتن105,000کلکته2222چای شمعدان سبزباروتی1400فروردین23
 کارتن10130,900کلکته230چای شهرامشکسته1400فروردین22
 کارتن1096,000کلکته2022چای شهرزادباروتی1400فروردین18
 کارتن596,000کلکته2023چای شهرزاد سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن2.5108,000کلکتهچای شهرزاد قرمزباروتی1400فروردین22
 کارتن10127,900کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته1400فروردین15
135,900کلکته888چای عقربباروتی1400خرداد8
 کارتن10200سیلان9119چای عقربباروتی1400خرداد8
 کارتن10196,000کلکته666چای عقربشکسته1400خرداد8
 کارتن10145,900سیلان1000چای علیشکسته1400اردیبهشت11
 کارتن10137,900کلکته545چای نهنگ آبیشکسته1400فروردین18
 کارتن10125,900سیلانچای اکبر زردباروتی1400فروردین15
 کارتن10106,900کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی1400خرداد9
 کارتن10145,900کلکته666چای کیکاووسشکسته1400خرداد9
 کارتن10135,900کلکته55چای کیمیاشکسته1400اردیبهشت27
 کارتن10122,900کلکته122چای الگانس بنفشباروتی1400فروردین18
 کارتن10115,000کلکتهچای کیمیا سبزباروتی1400خرداد8
 کارتن10127,900کلکته666چای الگانس قرمزباروتی1400فروردین18
 کارتن10110,000کلکتهیاس زردباروتی1400خرداد2
 کارتن10171,000سیلانچای گلدان سبز1400فروردین18
 کارتن10191,000سیلانچای گلدان نارنجیشکسته1400فروردین22
 کارتن5122,000کلکته222چای گواهی سوپر زرینباروتی1400فروردین18
 کارتن10161,000سیلان222چای تکخالباروتی1400فروردین15
 کارتن10107,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400فروردین19
 کیسه10110,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز1400اردیبهشت19
 کارتن10140,000کلکته621چای لاله شمعدان بنفشنیم ریز1400فروردین23
 کارتن10166,000سیلان444چای تکخال سبزباروتی1400فروردین15
 کیسه1068,900آسام21چای لاله شمعدان سبزctc کله مورچه1400اردیبهشت20
 کارتن10146,000سیلانچای جیپ سبزباروتی1400فروردین15
 کارتن1098,500کلکته1221چای لاله شمعدان فیروزه ایباروتی1400خرداد9
 کارتن100سیلان2002چای میعادباروتی1400خرداد8
 کارتن11.3210,000سیلان222چای چکش سبزباروتی1400خرداد9
 کارتن10110,000کلکتهچای فرشیم آبیباروتی1400خرداد9
 کارتن10117,900کلکته220چای نهنگ آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10106,000کلکتهچای نیم روز سبزباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10117,900کلکتهچای یاس آبیباروتی1400اردیبهشت11
 کارتن2.5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن11.3143,900سیلانچکش طلا 11.250باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10156,000سیلان777چای تکخال 777باروتی1400فروردین15
 کارتن10162,900سیلان777الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن10133,900محمودشکسته1400فروردین19
 کارتن10113,900محمودنیم ریز1400فروردین19
 کارتن596,000کلکتهچای شهرزاد آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10114,900کلکته111چای علی نارنجیباروتی1400فروردین19
 بسته1172,900سیلان2017چای آچارباروتی1400فروردین18
 کارتن10115,900کلکته222چای کیکاووسباروتی1400خرداد9
 کیسه17128,000شکسته1400فروردین19
 کیسه30128,000کنیاشکسته1400فروردین19
 کارتن10149,000سیلان555گلدان مشکیشکسته1400فروردین18
 کیسه2068,000آسامبهنشینctc کله مورچه1400فروردین18
 کارتن10179,000سیلانچای یو نی تیباروتی1400فروردین19
 کیسه1068,000آسامشکارctc کله مورچه1400فروردین19
 کارتن10110,900کلکتهدانیالباروتی1400فروردین22
 کیسه1799,900کلکته139نمیریز 139نیمریز1400اردیبهشت16
 بسته1131,900کلکته2015چای آچار فرانسه سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن10152,900سیلان444الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن582,900کنیاچای کله موچه خاور/نهنگctc کله مورچه1400فروردین18
 کارتن10138,900کلکته303چای افقشکسته1400فروردین18
 کارتن10193,500444فرزین اولترا1400فروردین18
134,000کلکتهارسلانشکسته1400اردیبهشت16
 کارتن10177,900444فرزین1400فروردین18
 کارتن10162,900694فرزین1400فروردین18
 کارتن10134,90099چای افققلم1400اردیبهشت26
 کیسه34124,000سیلانچای هزاردستانشکسته1400فروردین19
 کیسه10108,900کلکتهچای شانه به سرنیم ریز1400اردیبهشت11
 کیسه1068,900آسام6038دو تلفن نشانکله مورچه1400اردیبهشت11
 کارتن10118,000سیلان122حدیثباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10135,900سیلانفضانوردقلم1400اردیبهشت18
 کارتن10121,000سیلانفضانوردشکسته1400اردیبهشت18
 کارتن10135,900سیلاننوک طلاشکسته1400خرداد1
 کارتن10158,900سیلان876سیب نارنجیشکسته1400اردیبهشت18
 کارتن10127,900کلکتهپهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10115,000کلکتهبازنشانباروتی1400اردیبهشت20
 کیسه10104,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400اردیبهشت20
 کارتن10132,900کلکتهجوبانوقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10102,000ویتنامچشمکچای سبز1400اردیبهشت21
 کیسه40,000ایرانیایرانیقلم لیزر خورده1400اردیبهشت21
 کیسه10125,900کلکته1004شکارنیمریز1400اردیبهشت21
 کیسه37,000ایرانیایرانیباروتی1400اردیبهشت21
 کارتن10148,900سیلانگلیران نارنجیشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10168,900سیلانگلیران صورتیشکسته زرین1400اردیبهشت26
 کارتن10110,000کلکتهچای نیمروز بنفشباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10135,900سیلانچاقو قرمزشکسته1400خرداد1
 کیسه30121,000کنیاکنیاقلم1400اردیبهشت29
 کیسه3085,000کنیاکنیاباروتی1400خرداد2
 کارتن10156,000سیلانتئودور سبزباروتی1400خرداد4
 کارتن10161,000سیلان2222چای هزاردستانباروتی1400خرداد4
 کیسه24,000ایرانیچای سنوات بدون بوباروتی1400خرداد4
 کارتن10141,000کلکتهچای مومبایشکسته1400خرداد9
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

لیست قیمت چای 8-3-1400 الوچای ( خرید چای، فروش چای )
0 (0)

لیست قیمت چای 8-3-1400 الوچای ( خرید چای، فروش چای )

نوع پک وزن پکقیمت عمده2محصول کشورکد کالانام برندسایزسالماهروز

بسته بندی چایوزن چایalochayکشور چایکد چایبرند تجاری چایاستاندارد سایز چایسال قیمت چایماه قیمت چایروز قیمت چای
 کارتن100سیلان2002چای میعادباروتی1400خرداد8
 کیسه24,000ایرانیچای ایرانی بدون بوباروتی1400خرداد4
 کیسه37,000ایرانیچای ایرانیباروتی1400اردیبهشت21
 کیسه40,000ایرانیچای ایرانیقلم لیزر خورده1400اردیبهشت21
 کیسه2068,000آسامچای بهنشینctc کله مورچه1400فروردین18
 کیسه1068,000آسامچای شکارctc کله مورچه1400فروردین19
 کیسه68,900آسامچای بلدرچینctc کله مورچه1400فروردین19
 کیسه1068,900آسام21چای لاله شمعدان سبزctc کله مورچه1400اردیبهشت20
 کیسه1068,900آسام6038دو تلفن نشانکله مورچه1400اردیبهشت11
 کارتن582,900کنیاچای کله موچه خاور/نهنگctc کله مورچه1400فروردین18
 کیسه3085,000کنیاکنیاباروتی1400خرداد2
 کارتن1096,000کلکته2022چای شهرزادباروتی1400فروردین18
 کارتن596,000کلکته2023چای شهرزاد سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن596,000کلکتهچای شهرزاد آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن1097,000ویتنام550چای چشمکقلم1400اردیبهشت16
99,000کلکتهچای سلطانباروتی1400اردیبهشت16
 کیسه1799,900کلکته139نمیریز 139نیمریز1400اردیبهشت16
 کارتن10102,000کلکته1221چای لاله شمعدان فیروزه ایباروتی1400اردیبهشت21
 کارتن10102,000ویتنامچشمکچای سبز1400اردیبهشت21
 کیسه10104,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400اردیبهشت20
 کارتن105,000کلکته2222چای شمعدان سبزباروتی1400فروردین23
 کارتن10106,000کلکتهچای نیم روز سبزباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10107,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400فروردین19
 کارتن5108,0004چای باروتی زرین لات4باروتی1400فروردین18
 کارتن2.5108,000کلکتهچای شهرزاد قرمزباروتی1400فروردین22
 کیسه10108,900کلکتهچای شانه به سرنیم ریز1400اردیبهشت11
 کارتن10109,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی1400اردیبهشت8
 کارتن10110,000کلکته220چای پهلوان مشکیباروتی1400فروردین23
 کارتن10110,000کلکتهیاس زردباروتی1400خرداد2
 کارتن10110,000کلکتهچای فرشیم آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10110,000کلکتهچای نیمروز بنفشباروتی1400اردیبهشت27
 کیسه10110,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز1400اردیبهشت19
 کارتن10110,900کلکتهدانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن10111,900سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی1400فروردین19
 کارتن2.5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن10113,900محمودنیم ریز1400فروردین19
 کارتن10114,900کلکتهچای جوبانوباروتی1400خرداد2
 کارتن10114,900کلکته111چای علی نارنجیباروتی1400فروردین19
 کارتن10115,000کلکتهچای کیمیا سبزباروتی1400خرداد8
 کارتن10115,000کلکتهبازنشانباروتی1400اردیبهشت20
 کارتن10116,900کلکته222چای کیکاووسباروتی1400فروردین19
 کارتن10117,900کلکته220چای نهنگ آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10117,900کلکتهچای یاس آبیباروتی1400اردیبهشت11
 کارتن10118,000کلکتهچای گل یاس آبینیم ریز1400فروردین16
 کارتن10118,000سیلان122حدیثباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10119,900کلکته510چای نهنگ قرمزنیم ریز1400فروردین18
 کارتن10121,000سیلانفضانوردشکسته1400اردیبهشت18
 کیسه30121,000کنیاکنیاقلم1400اردیبهشت29
 کارتن5122,000کلکته222چای گواهی سوپر زرینباروتی1400فروردین18
 کارتن10122,900کلکته122چای الگانس بنفشباروتی1400فروردین18
 کیسه34124,000سیلانچای هزاردستانشکسته1400فروردین19
 کارتن10124,900کلکته513چای خاورنیم ریز1400فروردین18
 کارتن10125,900سیلانچای اکبر زردباروتی1400فروردین15
 کیسه10125,900کلکته1004شکارنیمریز1400اردیبهشت21
126,000کلکتهچای انگورباروتی1400اردیبهشت19
 کارتن10127,900کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته1400فروردین15
 کارتن10127,900کلکته666چای الگانس قرمزباروتی1400فروردین18
 کارتن10127,900کلکتهپهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کیسه17128,000شکسته1400فروردین19
 کیسه30128,000کنیاشکسته1400فروردین19
 کارتن10128,900سیلان13126چای روزبه سبزشکسته1400فروردین15
 کارتن10129,000سیلانچای پنکه زردباروتی1400خرداد4
 کارتن10129,900کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم1400فروردین15
 کارتن10129,900کلکتهچای جوبانوشکسته1400فروردین19
130,000کلکته111چای زرگرانباروتی1400اردیبهشت19
 کارتن10130,900کلکته595چای تلفن سبزقلم1400فروردین19
 کارتن10130,900کلکته230چای شهرامشکسته1400فروردین22
 کارتن10131,000سیلان2018چای جیمز قهوه ایباروتی1400فروردین18
 بسته1131,900کلکته2015چای آچار فرانسه سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن10132,900کلکتهجوبانوقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10133,900سیلان687چای سوفیاباروتی1400فروردین19
 کارتن10133,900محمودشکسته1400فروردین19
134,000کلکتهارسلانشکسته1400اردیبهشت16
 کارتن10134,900کلکتهچای فرشیم سبزشکسته1400فروردین18
 کارتن10134,90099چای افققلم1400اردیبهشت26
 کارتن10135,900کلکته572چای سوفیاقلم1400اردیبهشت20
135,900کلکته888چای عقربباروتی1400خرداد8
 کارتن10135,900کلکته55چای کیمیاشکسته1400اردیبهشت27
 کارتن10135,900سیلانفضانوردقلم1400اردیبهشت18
 کارتن10135,900سیلاننوک طلاشکسته1400خرداد1
 کارتن10135,900سیلانچاقو قرمزشکسته1400خرداد1
 کارتن10136,000سیلان786چای تکخال قرمزقلم1400فروردین15
 کارتن10137,900کلکتهچای پهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10137,900کلکته545چای نهنگ آبیشکسته1400فروردین18
 کارتن10138,000سیلانچای گیلاسینیم ریز1400فروردین15
 کارتن10138,900کلکته303چای افقشکسته1400فروردین18
 کارتن10140,000کلکته621چای لاله شمعدان بنفشنیم ریز1400فروردین23
 کارتن10140,900سیلان888چای چکش طلا 10باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10142,000سیلانچای افق آبیباروتی1400خرداد8
 کارتن10142,900کلکته303چای افقشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10142,900کلکته555چای خاور سبزشکسته1400فروردین18
 کارتن11.3143,900سیلانچکش طلا 11.250باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10144,000کلکته666چای کیکاووسشکسته1400فروردین19
 کارتن10145,900سیلان1000چای علیشکسته1400اردیبهشت11
 کارتن10146,000سیلانچای جیپ سبزباروتی1400فروردین15
 کارتن10147,900کلکته444چای خاورشکسته1400فروردین18
 کارتن10148,900سیلانگلیران نارنجیشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10149,000سیلان555گلدان مشکیشکسته1400فروردین18
 کارتن10149,900سیلانچای 3پنکه قرمزنیم ریز1400اردیبهشت26
 کارتن10152,900سیلان444الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن10154,000سیلانچای افق نقره ایباروتی1400فروردین19
 کارتن10156,000سیلان777چای تکخال 777باروتی1400فروردین15
 کارتن10156,000سیلانتئودور سبزباروتی1400خرداد4
 کارتن10158,900سیلان876سیب نارنجیشکسته1400اردیبهشت18
 کارتن10161,000سیلان222چای تکخالباروتی1400فروردین15
 کارتن10161,000سیلان2222چای هزاردستانباروتی1400خرداد4
 کارتن10162,900سیلان777الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن10162,900694فرزین1400فروردین18
 کارتن10166,000سیلان444چای تکخال سبزباروتی1400فروردین15
 کارتن10166,900سیلانچای طاووسقلم1400اردیبهشت8
 کارتن10168,900سیلانگلیران صورتیشکسته زرین1400اردیبهشت26
 کارتن10171,000سیلانچای اسب پرچم قرمزشکسته1400فروردین15
 کارتن10171,000سیلانچای گلدان سبز1400فروردین18
 بسته1172,900سیلان2017چای آچارباروتی1400فروردین18
 کارتن10176,900سیلان3پنکه سبزنیمریز1400اردیبهشت26
 کارتن10177,900444فرزین1400فروردین18
 کارتن10179,000سیلانچای یو نی تیباروتی1400فروردین19
 کارتن10191,000سیلانچای گلدان نارنجیشکسته1400فروردین22
 کارتن10193,500444فرزین اولترا1400فروردین18
 کارتن10196,000کلکته666چای عقربشکسته1400خرداد8
 کارتن10200,000سیلان9119چای عقربباروتی1400خرداد8
 کارتن11.3211,900سیلان222چای چکش سبزباروتی1400اردیبهشت27
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]
توسط |می 29th, 2021|دسته بندی: الوچای|بدون دیدگاه

الوچای _ فروشگاه تخصصی انواع چای فله ایرانی و خارجی – لیست قیمت 2-3-1400
0 (0)

الوچای _ فروشگاه تخصصی انواع چای فله ایرانی و خارجی – لیست قیمت 2-3-1400

 

 

alochay
 کارتن10136,000سیلانچای پنکه زردباروتی1400فروردین19
 کارتن10137,900کلکتهچای پهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10131,000سیلان2018چای جیمز قهوه ایباروتی1400فروردین18
 کارتن10149,900سیلانچای 3پنکه قرمزنیم ریز1400اردیبهشت26
 کیسه20کلکته333چای کیمیانیم ریز1400فروردین16
 کارتن10118,000کلکتهچای گل یاس آبینیم ریز1400فروردین16
 کارتن10142,900کلکته303چای افقشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10154,000سیلانچای افق نقره ایباروتی1400فروردین19
 کارتن10138,000سیلانچای گیلاسینیم ریز1400فروردین15
 کارتن10119,900کلکته510چای نهنگ قرمزنیم ریز1400فروردین18
 کارتن10124,900کلکته513چای خاورنیم ریز1400فروردین18
126,000کلکتهچای انگورباروتی1400اردیبهشت19
 کارتن5108,0004چای باروتی زرین لات4باروتی1400فروردین18
 کیسه68,900آسامچای بلدرچینctc کله مورچه1400فروردین19
 کارتن10111,900سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی1400فروردین19
 کارتن10110,000کلکته220چای پهلوان مشکیباروتی1400فروردین23
 کارتن10136,000سیلان786چای تکخال قرمزقلم1400فروردین15
 کارتن10166,900سیلانچای طاووسقلم1400اردیبهشت8
 کارتن10129,900کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم1400فروردین15
 کارتن10130,900کلکته595چای تلفن سبزقلم1400فروردین19
چای تئودور1400اردیبهشت27
 کارتن10114,900کلکتهچای جوبانوباروتی1400خرداد2
 کارتن10129,900کلکتهچای جوبانوشکسته1400فروردین19
 کارتن10171,000سیلانچای اسب پرچم قرمزشکسته1400فروردین15
 کارتن1097,000ویتنام550چای چشمکقلم1400اردیبهشت16
 کارتن10147,900کلکته444چای خاورشکسته1400فروردین18
 کارتن10140,900سیلان888چای چکش طلا 10باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10142,900کلکته555چای خاور سبزشکسته1400فروردین18
 کارتن10128,900سیلان13126چای روزبه سبزشکسته1400فروردین15
 کارتن10176,900سیلان3پنکه سبزنیمریز1400اردیبهشت26
 کارتن10134,900کلکتهچای فرشیم سبزشکسته1400فروردین18
130,000کلکته111چای زرگرانباروتی1400اردیبهشت19
99,000کلکتهچای سلطانباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10135,900کلکته572چای سوفیاقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10133,900سیلان687چای سوفیاباروتی1400فروردین19
 کارتن105,000کلکته2222چای شمعدان سبزباروتی1400فروردین23
 کارتن10130,900کلکته230چای شهرامشکسته1400فروردین22
 کارتن1096,000کلکته2022چای شهرزادباروتی1400فروردین18
 کارتن596,000کلکته2023چای شهرزاد سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن2.5108,000کلکتهچای شهرزاد قرمزباروتی1400فروردین22
 کارتن10127,900کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته1400فروردین15
 کارتن10145,900سیلان1000چای علیشکسته1400اردیبهشت11
 کارتن10137,900کلکته545چای نهنگ آبیشکسته1400فروردین18
 کارتن10125,900سیلانچای اکبر زردباروتی1400فروردین15
 کارتن10109,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی1400اردیبهشت8
 کارتن10144,000کلکته666چای کیکاووسشکسته1400فروردین19
 کارتن10135,900کلکته55چای کیمیاشکسته1400اردیبهشت27
 کارتن10122,900کلکته122چای الگانس بنفشباروتی1400فروردین18
 کارتن10127,900کلکته666چای الگانس قرمزباروتی1400فروردین18
 کارتن10110,000کلکتهیاس زردباروتی1400خرداد2
 کارتن10171,000سیلانچای گلدان سبز1400فروردین18
 کارتن10191,000سیلانچای گلدان نارنجیشکسته1400فروردین22

 کارتن

5

122,000

کلکته

222

چای گواهی سوپر زرین

باروتی

1400

فروردین

18

 کارتن10161,000سیلان222چای تکخالباروتی1400فروردین15
 کارتن10107,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400فروردین19
 کیسه10110,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز1400اردیبهشت19
 کارتن10140,000کلکته621چای لاله شمعدان بنفشنیم ریز1400فروردین23
 کارتن10166,000سیلان444چای تکخال سبزباروتی1400فروردین15
 کیسه1068,900آسام21چای لاله شمعدان سبزctc کله مورچه1400اردیبهشت20
 کارتن10146,000سیلانچای جیپ سبزباروتی1400فروردین15
 کارتن10102,000کلکته1221چای لاله شمعدان فیروزه ایباروتی1400اردیبهشت21
 کارتن11.3211,900سیلان222چای چکش سبزباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10110,000کلکتهچای فرشیم آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10117,900کلکته220چای نهنگ آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10106,000کلکتهچای نیم روز سبزباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10117,900کلکتهچای یاس آبیباروتی1400اردیبهشت11
 کارتن2.5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن5113,500کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کارتن11.3143,900سیلانچکش طلا 11.250باروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10156,000سیلان777چای تکخال 777باروتی1400فروردین15
 کارتن10162,900سیلان777چای الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن10133,900چای محمودشکسته1400فروردین19
 کارتن10113,900چای محمودنیم ریز1400فروردین19
 کارتن596,000کلکتهچای شهرزاد آبیباروتی1400فروردین18
 کارتن10114,900کلکته111چای علی نارنجیباروتی1400فروردین19
 بسته1172,900سیلان2017چای آچارباروتی1400فروردین18
 کارتن10116,900کلکته222چای کیکاووسباروتی1400فروردین19
 کیسه17128,000شکسته1400فروردین19
 کیسه30128,000کنیاشکسته1400فروردین19
 کارتن10149,000سیلان555گلدان مشکیشکسته1400فروردین18
 کیسه2068,000آسامچای بهنشینctc کله مورچه1400فروردین18
 کارتن10179,000سیلانچای یو نی تیباروتی1400فروردین19
 کیسه1068,000آسامچای شکارctc کله مورچه1400فروردین19
 کارتن10110,900کلکتهچای دانیالباروتی1400فروردین22
 کیسه1799,900کلکته139چای نیمریزریز 139نیمریز1400اردیبهشت16
 بسته1131,900کلکته2015چای آچار فرانسه سبزباروتی1400فروردین18
 کارتن10152,900سیلان444چای الگانسباروتی1400فروردین18
 کارتن582,900کنیاچای کله موچه خاور/نهنگctc کله مورچه1400فروردین18
 کارتن10138,900کلکته303چای افقشکسته1400فروردین18
 کارتن10193,500444چای فرزین اولترا1400فروردین18
134,000کلکتهچای ارسلانشکسته1400اردیبهشت16
 کارتن10177,900444چای فرزین1400فروردین18
 کارتن10162,900694چای فرزین1400فروردین18
 کارتن10134,90099چای افققلم1400اردیبهشت26
 کیسه34124,000سیلانچای هزاردستانشکسته1400فروردین19
 کیسه10108,900کلکتهچای شانه به سرنیم ریز1400اردیبهشت11
 کیسه1068,900آسام6038چای دو تلفن نشانکله مورچه1400اردیبهشت11
 کارتن10118,000سیلان122چای حدیثباروتی1400اردیبهشت16
 کارتن10135,900سیلانچای فضانوردقلم1400اردیبهشت18
 کارتن10121,000سیلانچای فضانوردشکسته1400اردیبهشت18
 کارتن10135,900سیلانچای نوک طلاشکسته1400خرداد1
 کارتن10158,900سیلان876چای سیب نارنجیشکسته1400اردیبهشت18
1400اردیبهشت19
 کارتن10127,900کلکتهچای پهلوانقلم1400اردیبهشت19
 کارتن10115,000کلکتهچای بازنشانباروتی1400اردیبهشت20
 کیسه10104,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی1400اردیبهشت20
 کارتن10132,900کلکتهچای جوبانوقلم1400اردیبهشت20
 کارتن10102,000ویتنامچای چشمکچای سبز1400اردیبهشت21
 کیسه40,000ایرانیچای ایرانیقلم لیزر خورده1400اردیبهشت21
 کیسه10125,900کلکته1004چای شکارنیمریز1400اردیبهشت21
 کیسه37,000ایرانیچای ایرانیباروتی1400اردیبهشت21
 کارتن10148,900سیلانچای گلیران نارنجیشکسته1400اردیبهشت26
 کارتن10168,900سیلانچای گلیران صورتیشکسته زرین1400اردیبهشت26
 کارتن10110,000کلکتهچای نیمروز بنفشباروتی1400اردیبهشت27
 کارتن10135,900سیلانچای چاقو قرمزشکسته1400خرداد1
 کیسه30121,000کنیاچای کنیاقلم1400اردیبهشت29
 کیسه3085,000کنیاچای کنیاباروتی1400خرداد2
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]

الوچای – لیست محصولات چای 25 دی
5 (1)

 

alochay
کارتن1069,000آسامچای الجمیلctc کله مورچه
کارتن10101,000سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی
کارتن10176,000سیلانچای نوک طلا افق زردباروتی
کارتن10111,000کلکته2222چای بلدرچین زردباروتی
کارتن11.25149,000سیلانچای چکش طلاباروتی
کارتن10106,000کلکتهچای دوپهلوان مشکیباروتی
کارتن10106,000کلکته333چای حدیثباروتی
کارتن10176,000سیلان222چای سوفیاباروتی
کارتن10222,000سیلان222چای قوری سبز پاورکسباروتی
کارتن10121,000سیلان333چای دیرینهباروتی
کیسه20102,000کلکته333چای حدیثباروتی
91,000چین5050چای آیسانسبز
86,000چین6060چای آیسانسبز
کیسه6256,000کنیاچایشکری
کارتن10121,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته
کارتن10131,000کلکتهچای جوبانوشکسته
کارتن10121,000کلکتهچای سبحانشکسته
کارتن10141,000سیلان2000چای علی آبیشکسته
کارتن10131,000سیلانچای پهلوان قرمزشکسته
کارتن10132,000کلکته701چای سوفیاشکسته
کارتن10136,000کلکتهچای فرشیم سبزشکسته
131,000کلکتهچای گرین استپشکسته
131,000کلکتهچای سلطانشکسته
کارتن10171,000سیلانچای طاووسقلم
کارتن10131,000کلکته333چای بلدرچین آبیقلم
کارتن10151,000سیلان410چای اکبر طوسی عطرینیم ریز
کارتن10112,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز
کیسه20111,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز
کیسه20112,000کلکتهچای بلدرچیننیم ریز
146,000سیلانچای اکبر 4005
121,0002411چای هزاردستان
109,000چای نیم روز سبز
کیسه1068,000آسامچای تلفن نارنجیctc کله مورچه
کیسه2764,000آسامچای دستچینctc کله مورچه
کیسه3066,000آسامچای بارشctc کله مورچه
کارتن10126,000سیلانچای پنکه زردباروتی
کارتن10108,000کلکتهچای تلفن قهوه ایباروتی
کارتن10138,500سیلانچای تبرزین سبزباروتی
کارتن10113,000کلکتهچای کیمیا طلاییباروتی
کارتن10102,000کلکتهشهرزادباروتی
کارتن10136,000چای گل یاس آبیباروتی
کیسه306,000ایرانیچایشکری
171,000کلکتهچای کیکاووسشکسته
کیسه15112,500کلکته96چایقلم
کیسه20116,000کلکتهچای گل یاسنیم ریز
113,0005چای شکار
کیسه2066,000آسامچای بلدرچینctc کله مورچه
کیسه2564,000آسامچای عطر بهارctc کله مورچه
کارتن10107,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی
کیسه2066,000آسامچای افقشکری
کارتن10149,000کلکتهچای گل یاس سبزشکسته
کارتن10128,000سیلان555چای فضانوردقلم
کارتن10137,000کلکته6000چای علی زردقلم
کارتن10128,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم
کارتن10136,000سیلانچای تک سیب مشکیقلم
126,000کلکته4صفرچای بلدرچین 0000نیم ریز
کارتن10131,000سیلانچای تک سیب آبینیم ریز
108,000کلکتهچای شکارنیم ریز
55,000ایرانیشکری
کارتن10142,900کلکته621چای لاله شمعدان بنفشنیم ریز
کارتن10111,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی
کارتن10109,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی
کارتن10117,000کلکته222شیرنشانباروتی
کارتن10131,000کلکتهپهلوانقلم
کیسه6263,500عطر بهارctc
کارتن10110,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی
کارتن10121,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته
کارتن10126,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم
کارتن10147,000سیلان888چای چکش طلاباروتی
کارتن10128,000سیلانچای اکبر زردباروتی
کارتن11.25218,000سیلان222چای چکش سبزباروتی
کارتن167,000سیلانچای طاووسقلم
کارتن10125,900سیلانپنکه زردباروتی
کارتن10193,900سیلانچای گلدان نارنجیشکسته
کیسه10109,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز
کارتن10111,000کلکتهچای گل یاسنیمریز
کیسه2064,000آسامچای دستچینctc
کیسه10110,900کلکتهچای شکارباروتی
کیسه33,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانباروتی
کیسه10131,000کلکته1001چای شکارشکسته
کیسه10126,000کلکته8270چای شکارشکسته
کیسه50,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانشکسته
کیسه47,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانشکسته
کیسه58,000ایرانیچای ممتاز ایرانی لاهیجانشکسته
کارتن10129,000کلکته2500چای میعادقلم
کیسه26,000ایرانیچای ایرانی لاهیجاننیم ریز
کارتن10106,000کلکته1221چای لاله شمعدان فیروزه ایباروتی
کارتن10107,900کلکته220چای پهلوان مشکیباروتی
کارتن10115,900سیلانچای گرین استپباروتی
کارتن10112,900کلکتهچای گرین استپباروتی
کارتن10125,900سیلانچای گرین استپشکسته
کیسه20141,900کلکته611شکسته
کارتن10162,900سیلان303چای احمدباروتی
کارتن10135,900کلکتهچای تک سیب مشکیقلم
کارتن10152,900سیلانچای سیب نارنجیشکسته
کیسه2064,000آسامچای دستچینctc
کیسه2066,000آسامچای بلدرچینctc
کارتن10145,900سیلان444چای خاورشکسته
کارتن10125,900سیلانچای اکبر زردباروتی
کارتن10161,000سیلان444چای تکخال
کارتن10155,900سیلان222چای تکخال
کارتن10130,900سیلان1445چای آبنارشکسته
کیسه22115,900کلکته111چای عقربباروتی
135,900کلکته777چای عقربنیم ریز
132,900کلکته888چای عقربباروتی
173,900کلکته666چای عقربشکسته
کارتن10122,900کلکته111چای عقربباروتی
کارتن10160,900سیلان9113چای عقربباروتی
112,900کلکتهچای فامیلاباروتی
119,000کلکتهچای تبرآبیباروتی
115,900کلکتهچای یاس آبیباروتی
126,000کلکته111چای زرگرانباروتی
126,000کلکتهچای انگورباروتی
130,900سیلانچای آبنارشکسته
کیسه2065,900آسامچای حدیثctc
کارتن10116,000کلکتهچای نوک طلاباروتی
کارتن118,000کلکتهچای شیرنشانباروتی
کارتن105,000کلکته2222چای شمعدان سبزباروتی
کارتن109,000کلکته882چای شکارنیمریز
کارتن10101,000کلکته2022چای شهرزادباروتی
کارتن10135,900سیلانچای العطورقلم
کارتن10143,900سیلانچای جیپ سبزباروتی
کارتن10140,900سیلان666چای تکخال
کیسه10124,000664چای شکارشکسته
کارتن10167سیلان777چای کیکاووسشکسته
89,000ویتنام230چای چشمکنیمریز
کارتن10144,000سیلانچای افق(کیمیا آبی)باروتی
پاکت500گرمی120,000سیلانچای شمس الدینباروتی
پاکت1کیلوگرمی120,000سیلانچای شمس الدینباروتی
کارتن10138,000سیلانچای یثربقلم
کارتن10166,000سیلانچای افق طلاییباروتی
کارتن10121,000کلکته122چای الگانسباروتی
کارتن10117,000سیلانچای افقباروتی
کارتن10222,000سیلانچای چکش سبزباروتی
کارتن10116,000سیلانچای نوک طلاباروتی
کارتن10153,000سیلانچای 3پنکه قرمزباروتی
کارتن10155,000سیلانچای یاس طلاییشکسته
کارتن1097,000ویتنام550چای چشمکقلم
کارتن1088,000ویتنام230چای چشمکنیمریز
کارتن10144,000سیلان444چای علیباروتی
کارتن10154,500سیلانچای موبایلباروتی
136,000سیلان1971چای هزاردستانباروتی
کارتن10132,000سیلان786چای تکخال قرمزقلم
کارتن10136,000سیلانچای چراغ راهنماقلم
کیسه15112,000کلکتهقلم
کیسه1066,000کلکته221چای لاله شمعدانctc
کارتن10118,000کلکته1000چای چای تبرآبیباروتی
کارتن10118,000کلکتهچای یاس آبیباروتی
30,000ایرانیچای سبزشکری
قیمت مصرف کنندهقیمت عمده2محصول کشورنام برندتاریخ
125000114500سیلانچای دوغزال ساده99/10/23
125000114500سیلانچای دو غزال عطری99/10/23
10000081000سیلانچای احمد ساده99/10/23
8000057000سیلانچای شهرزاد99/10/23
5780058500سیلانچای دو غزال عطری99/10/23
80000سیلانچای دبش عطری99/10/23
74800سیلانچای دبش ساده99/10/23
69900سیلانچای محمود ساده99/10/23
125000سیلانچای محمود عطری99/10/23
10000081000سیلانچای احمد عطری99/10/23
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

الوچای – لیست قیمت محصولات چای 23-10
5 (1)

الوچای

alochay
کارتن1069,000آسامچای الجمیلctc کله مورچه
کارتن10101,000سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی
کارتن10176,000سیلانچای نوک طلا افق زردباروتی
کارتن10111,000کلکته2222چای بلدرچین زردباروتی
کارتن11.25149,000سیلانچای چکش طلاباروتی
کارتن10126,000کلکته1000چای تک تبر آبیباروتی
کارتن10106,000کلکتهچای دوپهلوان مشکیباروتی
کارتن10106,000کلکته333چای حدیثباروتی
کارتن10176,000سیلان222چای سوفیاباروتی
کارتن10222,000سیلان222چای قوری سبز پاورکسباروتی
کارتن10121,000سیلان333چای دیرینهباروتی
کیسه20102,000کلکته333چای حدیثباروتی
91,000چین5050چای آیسانسبز
86,000چین6060چای آیسانسبز
کیسه6256,000کنیاچایشکری
کارتن10121,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته
کارتن10131,000کلکتهچای جوبانوشکسته
کارتن10121,000کلکتهچای سبحانشکسته
کارتن10141,000سیلان2000چای علی آبیشکسته
کارتن10131,000سیلانچای پهلوان قرمزشکسته
کارتن10132,000کلکته701چای سوفیاشکسته
کارتن10136,000کلکتهچای فرشیم سبزشکسته
131,000کلکتهچای گرین استپشکسته
131,000کلکتهچای سلطانشکسته
کارتن10171,000سیلانچای طاووسقلم
کارتن10131,000کلکته333چای بلدرچین آبیقلم
کارتن10151,000سیلان410چای اکبر طوسی عطرینیم ریز
کارتن10157,000سیلانچای سه پنکه قرمزنیم ریز
کارتن10112,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز
کیسه20111,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز
کیسه20112,000کلکتهچای بلدرچیننیم ریز
146,000سیلانچای اکبر 4005
121,0002411چای هزاردستان
109,000چای نیم روز سبز
کیسه1068,000آسامچای تلفن نارنجیctc کله مورچه
کیسه2764,000آسامچای دستچینctc کله مورچه
کیسه3066,000آسامچای بارشctc کله مورچه
کارتن10129,000سیلانچای پنکه زردباروتی
کارتن10108,000کلکتهچای تلفن قهوه ایباروتی
کارتن10138,500سیلانچای تبرزین سبزباروتی
کارتن10113,000کلکتهچای کیمیا طلاییباروتی
کارتن10102,000کلکتهشهرزادباروتی
کارتن10136,000چای گل یاس آبیباروتی
کیسه306,000ایرانیچایشکری
171,000کلکتهچای کیکاووسشکسته
کیسه15112,500کلکته96چایقلم
کیسه20116,000کلکتهچای گل یاسنیم ریز
113,0005چای شکار
کیسه2066,000آسامچای بلدرچینctc کله مورچه
کیسه2564,000آسامچای عطر بهارctc کله مورچه
کارتن10107,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی
کیسه2066,000آسامچای افقشکری
کارتن10149,000کلکتهچای گل یاس سبزشکسته
کارتن10128,000سیلان555چای فضانوردقلم
کارتن10137,000کلکته6000چای علی زردقلم
کارتن10128,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم
کارتن10136,000سیلانچای تک سیب مشکیقلم
126,000کلکته4صفرچای بلدرچین 0000نیم ریز
کارتن10131,000سیلانچای تک سیب آبینیم ریز
108,000کلکتهچای شکارنیم ریز
55,000ایرانیشکری
کارتن10142,900کلکته621چای لاله شمعدان بنفشنیم ریز
کارتن10111,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی
کارتن10109,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی
کارتن10117,000کلکته222شیرنشانباروتی
کارتن10131,000کلکتهپهلوانقلم
کیسه6263,500عطر بهارctc
کارتن10110,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی
کارتن10121,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته
کارتن10126,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم
کارتن10147,000سیلان888چای چکش طلاباروتی
کارتن10128,000سیلانچای اکبر زردباروتی
کارتن11.25218,000سیلان222چای چکش سبزباروتی
کارتن167,000سیلانچای طاووسقلم
کارتن10125,900سیلانپنکه زردباروتی
کارتن10193,900سیلانچای گلدان نارنجیشکسته
کیسه10109,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز
کارتن10111,000کلکتهچای گل یاسنیمریز
کیسه2064,000آسامچای دستچینctc
کیسه10110,900کلکتهچای شکارباروتی
کیسه33,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانباروتی
کیسه10131,000کلکته1001چای شکارشکسته
کیسه10126,000کلکته8270چای شکارشکسته
کیسه50,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانشکسته
کیسه47,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانشکسته
کیسه58,000ایرانیچای ممتاز ایرانی لاهیجانشکسته
کارتن10129,000کلکته2500چای میعادقلم
کیسه26,000ایرانیچای ایرانی لاهیجاننیم ریز
کارتن10106,000کلکته1221چای لاله شمعدان فیروزه ایباروتی
کارتن10107,900کلکته220چای پهلوان مشکیباروتی
کارتن10115,900سیلانگرین استپباروتی
کارتن10112,900کلکتهگرین استپباروتی
کارتن10125,900سیلانگرین استپشکسته
کیسه20141,900کلکته611شکسته
کارتن10162,900سیلان303احمدباروتی
کارتن10135,900کلکتهتک سیب مشکیقلم
کارتن10152,900سیلانسیب نارنجیشکسته
کیسه2064,000آسامدستچینctc
کیسه2066,000آسامبلدرچینctc
کارتن10145,900سیلان444خاورشکسته
کارتن10125,900سیلاناکبر زردباروتی
کارتن10125,900سیلانپنکه زردباروتی
کارتن10161,000سیلان444تکخال
کارتن10155,900سیلان222تکخال
کارتن10130,900سیلان1445آبنارشکسته
کیسه22115,900کلکته111عقربباروتی
135,900کلکته777عقربنیم ریز
132,900کلکته888عقربباروتی
173,900کلکته666عقربشکسته
کارتن10122,900کلکته111عقربباروتی
کارتن10160,900سیلان9113عقربباروتی
112,900کلکتهفامیلاباروتی
119,000کلکتهتبرآبیباروتی
115,900کلکتهیاس آبیباروتی
126,000کلکته111زرگرانباروتی
126,000کلکتهانگورباروتی
130,900سیلانآبنارشکسته
کیسه2065,900آسامحدیثctc
کارتن10116,000کلکتهنوک طلاباروتی
کارتن118,000کلکتهشیرنشانباروتی
کارتن105,000کلکته2222شمعدان سبزباروتی
کارتن109,000کلکته882شکارنیمریز
کارتن10101,000کلکته2022شهرزادباروتی
کارتن10135,900سیلانالعطورقلم
کارتن10143,900سیلانجیپ سبزباروتی
کارتن10140,900سیلان666تکخال
کیسه10124,000664شکارشکسته
کارتن10167سیلان777کیکاووسشکسته
89,000ویتنام230چشمکنیمریز
کارتن10144,000سیلانافق(کیمیا آبی)باروتی
پاکت500گرمی120,000سیلانشمس الدینباروتی
پاکت1کیلوگرمی120,000سیلانشمس الدینباروتی
کارتن10138,000سیلانیثربقلم
کارتن10166,000سیلانافق طلاییباروتی
کارتن10121,000کلکته122الگانسباروتی
کارتن10117,000سیلانافقباروتی
کارتن10222,000سیلانچکش سبزباروتی
کارتن10129,000سیلانپنکه زردباروتی
کارتن10116,000سیلاننوک طلاباروتی
کارتن10126,000سیلانپنکه زردباروتی
کارتن10153,000سیلان3پنکه قرمزباروتی
کارتن10155,000سیلانیاس طلاییشکسته
کارتن1097,000ویتنام550چشمکقلم
کارتن1088,000ویتنام230چشمکنیمریز
کارتن10144,000سیلان444علیباروتی
کارتن10154,500سیلانموبایلباروتی
136,000سیلان1971هزاردستانباروتی
کارتن10132,000سیلان786تکخال قرمزقلم
کارتن10136,000سیلانچراغ راهنماقلم
کیسه15112,000کلکتهقلم
کیسه1066,000کلکته221لاله شمعدانctc
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

الوچای _ لیست قیمت محصولات چای 99/09/30
5 (1)

کیسه10110,900کلکتهچای شکارباروتی99/9/30
کیسه2064,000آسامچای دستچینctc99/9/30
کیسه10131,000کلکته1001چای شکارشکسته99/9/30
کیسه10126,000کلکته8270چای شکارشکسته99/9/30
کارتن10129,000کلکته2500چای میعادقلم99/9/30
کیسه33,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانباروتی99/9/30
کیسه50,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانشکسته99/9/30
کیسه47,000ایرانیچای ایرانی لاهیجانشکسته99/9/30
کیسه26,000ایرانیچای ایرانی لاهیجاننیم ریز99/9/30
کیسه58,000ایرانیچای ممتاز ایرانی لاهیجانشکسته99/9/30
کیسه10109,900کلکته321چای لاله شمعداننیمریز99/9/29
کارتن10109,900کلکته221چای لاله شمعدانباروتی99/9/29
کارتن10111,000کلکتهچای گل یاسنیمریز99/9/29
55,000ایرانیشکری99/09/29
کارتن10149,000کلکتهچای گل یاس سبزشکسته99/09/25
کارتن10128,000سیلان555چای فضانوردقلم99/09/25
کیسه2066,000آسامچای بلدرچینctc کله مورچه99/09/25
کارتن10107,000کلکتهچای فرشیم قهوه ایباروتی99/09/25
کارتن10137,000کلکته6000چای علی زردقلم99/09/25
126,000کلکته4صفرچای بلدرچین 0000نیم ریز99/09/25
کارتن10128,000کلکته521چای لاله شمعدان زردقلم99/09/25
کارتن10136,000سیلانچای تک سیب مشکیقلم99/09/25
کارتن10131,000سیلانچای تک سیب آبینیم ریز99/09/25
108,000کلکتهچای شکارنیم ریز99/09/25
کیسه2564,000آسامچای عطر بهارctc کله مورچه99/09/25
کیسه2066,000آسامچای افقشکری99/09/25
کارتن10129,000سیلانچای پنکه زردباروتی99/09/24
کارتن10108,000کلکتهچای تلفن قهوه ایباروتی99/09/24
کارتن10138,500سیلانچای تبرزین سبزباروتی99/09/24
کیسه1068,000آسامچای تلفن نارنجیctc کله مورچه99/09/24
کیسه20116,000کلکتهچای گل یاسنیم ریز99/09/24
113,0005چای شکار99/09/24
کارتن10113,000کلکتهچای کیمیا طلاییباروتی99/09/24
128,000چای فضانورد99/09/24
کیسه306,000ایرانیچایشکری99/09/24
171,000کلکتهچای کیکاووسشکسته99/09/24
کارتن10102,000کلکتهشهرزادباروتی99/09/24
کیسه15112,500کلکته96چایقلم99/09/24
کارتن10136,000چای گل یاس آبیباروتی99/09/24
کیسه2764,000آسامچای دستچینctc کله مورچه99/09/24
کیسه3066,000آسامچای بارشctc کله مورچه99/09/24
کارتن10101,000سفارشی222چای بلدرچین سبزباروتی99/09/22
کارتن10176,000سیلانچای نوک طلا افق زردباروتی99/09/22
کارتن10171,000سیلانچای طاووسقلم99/09/22
کارتن10151,000سیلان410چای اکبر طوسی عطرینیم ریز99/09/22
کارتن10157,000سیلانچای سه پنکه قرمزنیم ریز99/09/22
کارتن10111,000کلکته221چای لاله شمعدان سبزباروتی99/09/22
کارتن10111,000کلکته2222چای بلدرچین زردباروتی99/09/22
کارتن10124,000کلکته421چای لاله شمعدان طوسیشکسته99/09/22
کارتن10131,000کلکتهچای جوبانوشکسته99/09/22
کارتن10121,000کلکتهچای سبحانشکسته99/09/22
کارتن10131,000کلکته333چای بلدرچین آبیقلم99/09/22
کارتن11.25149,000سیلانچای چکش طلاباروتی99/09/22
کارتن10126,000کلکته1000چای تک تبر آبیباروتی99/09/22
کارتن10106,000کلکتهچای دوپهلوان مشکیباروتی99/09/22
کارتن10141,000سیلان2000چای علی آبیشکسته99/09/22
کارتن10106,000کلکته333چای حدیثباروتی99/09/22
کارتن10112,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز99/09/22
کارتن10131,000سیلانچای پهلوان قرمزشکسته99/09/22
کارتن10176,000سیلان222چای سوفیاباروتی99/09/22
91,000چین5050چای آیسانسبز99/09/22
کارتن10222,000سیلان222چای قوری سبز پاورکسباروتی99/09/22
کارتن10132,000کلکته701چای سوفیاشکسته99/09/22
کارتن1069,000آسامچای الجمیلctc کله مورچه99/09/22
146,000سیلانچای اکبر 400599/09/22
کارتن10121,000سیلان333چای دیرینهباروتی99/09/22
121,0002411چای هزاردستان99/09/22
کیسه20111,000کلکتهچای فرشیم قرمزنیم ریز99/09/22
کارتن10136,000کلکتهچای فرشیم سبزشکسته99/09/22
کیسه6256,000کنیاچایشکری99/09/22
کیسه20112,000کلکتهچای بلدرچیننیم ریز99/09/22
131,000کلکتهچای گرین استپشکسته99/09/22
131,000کلکتهچای سلطانشکسته99/09/22
86,000چین6060چای آیسانسبز99/09/22
کیسه20102,000کلکته333چای حدیثباروتی99/09/22
109,000چای نیم روز سبز99/09/22
امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

آخرین محصولات اضافه شده

 چای ایرانی چای لاهیجان چای ارگانیک چای سرگل چای دستچین خرید اینترنتی چای فروش اینترنتی چای چای داخله چای داخلی بهترین برند چای چای خارجی چای سیلان چای کلکته چای خوش رنگ چای خوش طعم بهترین چای

چاي سرگل

چاي سرگل پيچيده شکل است و داراي طعمي تلخ تر و گس تر نسبت به انواع چايي هاي ديگر ايراني است. چاي سرگل از درجه بالايي از کيفيت و عطر و طعم رادارا مي باشد و در خوشرنگي و خوش طعمي بسيار خوش آوازه است.

چاي سرگل در فصل بهار برداشت ميشود و از چند برگ بالايي و جوان ميباشد.

مصرف چای در ایران

چای ایرانی
چای خارجی

تاريخچه چاي در ايران

ابتدا مصرف چاي در ميان قبايل چين مرسوم گشته وتاريخ دقيقي براي مصرف چاي در ايران را نمي توان مشخص نمود ليکن براساس نوشته هاي بجا مانده از مورخين و محققين و سفرنامه ها ، مصرف چاي در ايران از اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم شروع و شخصي به نام حاج محمد گيلاني ، تاجر ايراني ، اطلاعات اوليه مربوط به چاي و طريقه مصرف آن را از چين به اروپا برده است .

ايرانيان قبل از اسلام همانند ساير مردم دنيا از نوشيدنيهاي متداول آن زمان استفاده مي نمودند

ليکن پس از ورود اسلام و به دليل عدم مشروعيت آنها ، نوشيدن قهوه را جايگزين نمودند . به دليل دوري از مراکز توليد و شرايط نامساعد حمل ونقل و تجارت آن از يک طرف و نزديکي تجارت ايران با چين و راههاي ارتباطي مطمئن مثل جاده ابريشم از طرف ديگر باعث جايگزيني چاي به جاي قهوه گرديد .

مصرف چاي در ايران با وارداتي که از طريق شمال (کشورچين) و از طريق جنوب (کشورهند ) انجام مي گرفت تامين مي شد . در سال 1261 هـ . ش ، شخصي به نام حاج محمد اصفهاني کشت چاي در ايران را آغاز نمود ولي به عللي رونق و توسعه نيافت تا در سال 1279 هـ ش ، بار ديگر با تلاش و احتمام محمد ميرزاي چايکار ملقب به کاشف السلطنه که ژنرال کنسول ايران در هندوستان بود ، آغاز گرديد . او با اين ديدگاه که مقدار زيادي ارز براي واردات چاي صرف ميگردد و توليد چاي مي تواند يکي از منابع عظيم براي رونق اقتصادي کشور باشد اقدام به کشت چاي نمود .

کاشف السلطنه در هندوستان با وجود اينکه دولت هند از يادگيري فنون چايکاري براي اتباع خارجي شديداٌ ممانعت بعمل مي آورد ، توانست فنون کشت و توليد چاي را بياموزد و با مطالعه و بررسي شرايط آب و هوايي ايران و مشابهت آب و هواي شمال کشور با کشور هندوستان طي فداکاري و زحمات فراوان ، تعداد زيادي بذر و سه هزار اصله نهال را با شرايط حمل ونقل آن زمان که گاري و درشکه بوده ، به ايران انتقال داد و اقدام به احداث باغ چاي در لاهيجان و کلارآباد نمود (سال 1279 هـ . ش) اين عمل او مورد مخالفت عده کثيري که از جانب برخي محافل تحريک مي شدند قرار گرفت و حتي در بعضي از موارد منجر به کندن نهالها و ويران کردن باغات شد .

ضمناً چون بهره برداري از باغات چاي پس از پنج سال از غرس نهال دو ساله آغاز مي شود و کشاورزان در آن زمان نيز آشنايي کافي در امور کاشت ، داشت و برداشت نداشتند لذا علاقه و تمايل به کشت چاي نشان نمي دادند اما کاشف السلطنه با تحمل مرارت هاي زياد و رويارويي با موانع مادي و مشکلات اجتماعي شرايط گسترش احداث باغهاي چاي در واحد سطح را فراهم کرد و با ايجاد انگيزه ، زمينه علاقمندي کشاورزان به کشت چاي را بوجود آورد .

نخستين بار تعدادي از کشاورزان در حومه شهر لاهيجان (چارخانه سر) کشت چاي را آغاز کردند و به تدريج در ساير نقاط استان گيلان گسترش يافت بطوريکه در سال 1319 مساحت باغات چاي به 600 هکتار رسيد . روند توسعه تدريجاً ادامه داشت تا اينکه در سال 1337 دولت ايران اقدام به تأسيس سازمان چاي کشور نمود تا کشاورزان چايکار و صاحبان صنعت چايسازي را تحت حمايت قرار دهد . در حال حاضر سطح زير کشت چاي حدود 32000 هکتار مي باشد که در بيش از 900 قريه در شهرهاي صومعه سرا ، فومن ، شفت ، رشت ، لاهيجان ، آستانه اشرفيه ، سياهکل ، لنگرود ، رودسر و املش در استان گيلان و شهرهاي رامسر و تنکابن تا حوالي چالوس در استان مازندران به طول حدود 200 کيلومتر بصورت نامنظم و مجزا با فواصل کم و زياد و دور و نزديک با جاده اصلي بصورت پراکنده قرار گرفته و هم اکنون حدود 60000 خانوار در کشت و کار اين محصول اشتغال دارند .

بهترین روش دم کردن چای ایرانی

با وجود کیفیت بالای چای خالص شمال و عاری بودن از هرگونه اسانس و ماده افزودنی و فواید بسیاری که دارد، هنوز جایگاه خود را در سبد خانوار هموطنان عزیزمان پیدا نکرده است.یکی ازدلایل عمده آن شاید، کم حوصلگی و عدم آشنایی کامل نسبت به شیوه اصولی طبخ چای شمال مخصوصا چای سنتی و طبیعی ایرانی می باشد که نقش تعیین کننده در رنگ و عطر و بو و کیفیت چای دم کشیده دارد. رعایت چند نکته ساده می تواند یک چای خوش رنگ با طعم عالی و کاملا سالم و گوارا را برای شما به ارمغان بیاورد.

در ابتدا این 2 نکته را رعایت کنید:

1- سعی کنید حتماً از قوری چینی برای طبخ چای استفاده نمایید. این به این معنا نیست که نمی توان از قوری استیل و یا پلاستیکی استفاده کرد،هدف این است که همه عطر و طعم و رنگ چای شمال در فنجان شما به بهترین شکل پدیدار شود.

2- در صورت امکان از چایسازها استفاده نکنید اگربه جای چایساز های پلاستیکی ازسماور یا کتری های استیل یا رویی برای جوش آوردن آب استفاده شود،آب جوشیده برای دم کشیده چای ایرانی مرغوب ترخواهد بود.

آموزش طبخ چای:

آب کتری یا سماور باید کاملاً زلال و جوش باشد برای تهیه هر فنجان چای، یک قاشق مرباخوری چای خشک را در قوری بریزید (بهتر است قبل از ریختن آب در قوری بگذارید قوری بهمراه چای خشک حدود 2 دقیقه برروی سماور بماند تا قوری و چای خشک گرم شود و بعد از این مدت آب را اضافه نمایید.) توجه نمایید که به ازای چای خشکی که در قوری ریخته شده میزان آب باید به اندازه یک بند انگشت بالای چای خشک باشد اجازه دهید چای حداقل به مدت 8 دقیقه و به منظور داشتن عطر و طعم بهتر به مدت 15 دقیقه روی سماور دم بکشد و سپس نوش جان نمایید.

نکته: بعد از 20 دقیقه قوری را از روی سماور برداشته و در کنار سماور قراردهید (بهتراست با یک پارچه روی آن را بپوشانید تا گرم بماند) این کار باعث می شود مدت زمان بیشتری از عطر و طعم چای لذت ببرید.

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه : 9-18

پنجشنبه : 9-13

در تعطیلات رسمی شرکت تعطیل میباشد

خرید عمده چای، فروش عمده چای، فروش چای ارگانیک، خریدچای ارگانیک، فروش چای بهاره، خرید چای بهاره، فروش چای شمال، خرید چای شمال، فروشگاه اینترنتی چای، فروش عمده چای خارجی، خرید عمده چای خارجی، فروش چای سرگل، خرید چای سرگل، فروش چای دستچین، خرید چای دستچین، خرید و فروش چای فله، خرید و فروش چای آکبند، خرید و فروش چای وارداتی، خرید چای فله، فروش چای فله، خرید چای ایرانی، فروش چای ایرانی، خرید چای لاهیجان، فروش چای لاهیجان، خرید چای داخله، فروش چای داخله، خرید چای داخلی، فروش چای داخلی، فروش اینترنتی چای، خرید چای عمده، فروش چای عمده، بسته بندی چای، بسته بندی چای کیسه ای، بسته بندی چای تی بگ، بسته بندی چای نپتون، فروش چای صادراتی، بهترین چای، چای خوشمزه، چای طبیعی، چای خالص، معروفترین برند چای، بهترین برند چای، معروفترین مارک چای، بهترین مارک چای، خریدار چای

امتیاز ما
برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: 1 میانگین: 5]

تلفن تماس: 02155169402

کانال تلگرام

موبایل: 09120456756

چت

Go to Top