لیست قیمت چای 8-3-1400 الوچای ( خرید چای، فروش چای )

نوع پک وزن پکقیمت عمده2محصول کشورکد کالانام برندسایزسالماهروز

بسته بندی چای وزن چای alochay کشور چای کد چای برند تجاری چای استاندارد سایز چای سال قیمت چای ماه قیمت چای روز قیمت چای
 کارتن 10 0 سیلان 2002 چای میعاد باروتی 1400 خرداد 8
 کیسه 24,000 ایرانی چای ایرانی بدون بو باروتی 1400 خرداد 4
 کیسه 37,000 ایرانی چای ایرانی باروتی 1400 اردیبهشت 21
 کیسه 40,000 ایرانی چای ایرانی قلم لیزر خورده 1400 اردیبهشت 21
 کیسه 20 68,000 آسام چای بهنشین ctc کله مورچه 1400 فروردین 18
 کیسه 10 68,000 آسام چای شکار ctc کله مورچه 1400 فروردین 19
 کیسه 68,900 آسام چای بلدرچین ctc کله مورچه 1400 فروردین 19
 کیسه 10 68,900 آسام 21 چای لاله شمعدان سبز ctc کله مورچه 1400 اردیبهشت 20
 کیسه 10 68,900 آسام 6038 دو تلفن نشان کله مورچه 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 5 82,900 کنیا چای کله موچه خاور/نهنگ ctc کله مورچه 1400 فروردین 18
 کیسه 30 85,000 کنیا کنیا باروتی 1400 خرداد 2
 کارتن 10 96,000 کلکته 2022 چای شهرزاد باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 5 96,000 کلکته 2023 چای شهرزاد سبز باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 5 96,000 کلکته چای شهرزاد آبی باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 97,000 ویتنام 550 چای چشمک قلم 1400 اردیبهشت 16
99,000 کلکته چای سلطان باروتی 1400 اردیبهشت 16
 کیسه 17 99,900 کلکته 139 نمیریز 139 نیمریز 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 102,000 کلکته 1221 چای لاله شمعدان فیروزه ای باروتی 1400 اردیبهشت 21
 کارتن 10 102,000 ویتنام چشمک چای سبز 1400 اردیبهشت 21
 کیسه 10 104,900 کلکته 221 چای لاله شمعدان باروتی 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 105,000 کلکته 2222 چای شمعدان سبز باروتی 1400 فروردین 23
 کارتن 10 106,000 کلکته چای نیم روز سبز باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 107,900 کلکته 221 چای لاله شمعدان باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 5 108,000 4 چای باروتی زرین لات4 باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 2.5 108,000 کلکته چای شهرزاد قرمز باروتی 1400 فروردین 22
 کیسه 10 108,900 کلکته چای شانه به سر نیم ریز 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 10 109,000 کلکته چای فرشیم قهوه ای باروتی 1400 اردیبهشت 8
 کارتن 10 110,000 کلکته 220 چای پهلوان مشکی باروتی 1400 فروردین 23
 کارتن 10 110,000 کلکته یاس زرد باروتی 1400 خرداد 2
 کارتن 10 110,000 کلکته چای فرشیم آبی باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 110,000 کلکته چای نیمروز بنفش باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کیسه 10 110,900 کلکته 321 چای لاله شمعدان نیمریز 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 110,900 کلکته دانیال باروتی 1400 فروردین 22
 کارتن 10 111,900 سفارشی 222 چای بلدرچین سبز باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 2.5 113,500 کلکته چای دانیال باروتی 1400 فروردین 22
 کارتن 5 113,500 کلکته چای دانیال باروتی 1400 فروردین 22
 کارتن 10 113,900 محمود نیم ریز 1400 فروردین 19
 کارتن 10 114,900 کلکته چای جوبانو باروتی 1400 خرداد 2
 کارتن 10 114,900 کلکته 111 چای علی نارنجی باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 115,000 کلکته چای کیمیا سبز باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 115,000 کلکته بازنشان باروتی 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 10 116,900 کلکته 222 چای کیکاووس باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 117,900 کلکته 220 چای نهنگ آبی باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 117,900 کلکته چای یاس آبی باروتی 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 10 118,000 کلکته چای گل یاس آبی نیم ریز 1400 فروردین 16
 کارتن 10 118,000 سیلان 122 حدیث باروتی 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 119,900 کلکته 510 چای نهنگ قرمز نیم ریز 1400 فروردین 18
 کارتن 10 121,000 سیلان فضانورد شکسته 1400 اردیبهشت 18
 کیسه 30 121,000 کنیا کنیا قلم 1400 اردیبهشت 29
 کارتن 5 122,000 کلکته 222 چای گواهی سوپر زرین باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 122,900 کلکته 122 چای الگانس بنفش باروتی 1400 فروردین 18
 کیسه 34 124,000 سیلان چای هزاردستان شکسته 1400 فروردین 19
 کارتن 10 124,900 کلکته 513 چای خاور نیم ریز 1400 فروردین 18
 کارتن 10 125,900 سیلان چای اکبر زرد باروتی 1400 فروردین 15
 کیسه 10 125,900 کلکته 1004 شکار نیمریز 1400 اردیبهشت 21
126,000 کلکته چای انگور باروتی 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 127,900 کلکته 421 چای لاله شمعدان طوسی شکسته 1400 فروردین 15
 کارتن 10 127,900 کلکته 666 چای الگانس قرمز باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 127,900 کلکته پهلوان قلم 1400 اردیبهشت 19
 کیسه 17 128,000 شکسته 1400 فروردین 19
 کیسه 30 128,000 کنیا شکسته 1400 فروردین 19
 کارتن 10 128,900 سیلان 13126 چای روزبه سبز شکسته 1400 فروردین 15
 کارتن 10 129,000 سیلان چای پنکه زرد باروتی 1400 خرداد 4
 کارتن 10 129,900 کلکته 521 چای لاله شمعدان زرد قلم 1400 فروردین 15
 کارتن 10 129,900 کلکته چای جوبانو شکسته 1400 فروردین 19
130,000 کلکته 111 چای زرگران باروتی 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 130,900 کلکته 595 چای تلفن سبز قلم 1400 فروردین 19
 کارتن 10 130,900 کلکته 230 چای شهرام شکسته 1400 فروردین 22
 کارتن 10 131,000 سیلان 2018 چای جیمز قهوه ای باروتی 1400 فروردین 18
 بسته 1 131,900 کلکته 2015 چای آچار فرانسه سبز باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 132,900 کلکته جوبانو قلم 1400 اردیبهشت 20
 کارتن 10 133,900 سیلان 687 چای سوفیا باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 133,900 محمود شکسته 1400 فروردین 19
134,000 کلکته ارسلان شکسته 1400 اردیبهشت 16
 کارتن 10 134,900 کلکته چای فرشیم سبز شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 134,900 99 چای افق قلم 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 135,900 کلکته 572 چای سوفیا قلم 1400 اردیبهشت 20
135,900 کلکته 888 چای عقرب باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 135,900 کلکته 55 چای کیمیا شکسته 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 135,900 سیلان فضانورد قلم 1400 اردیبهشت 18
 کارتن 10 135,900 سیلان نوک طلا شکسته 1400 خرداد 1
 کارتن 10 135,900 سیلان چاقو قرمز شکسته 1400 خرداد 1
 کارتن 10 136,000 سیلان 786 چای تکخال قرمز قلم 1400 فروردین 15
 کارتن 10 137,900 کلکته چای پهلوان قلم 1400 اردیبهشت 19
 کارتن 10 137,900 کلکته 545 چای نهنگ آبی شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 138,000 سیلان چای گیلاسی نیم ریز 1400 فروردین 15
 کارتن 10 138,900 کلکته 303 چای افق شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 140,000 کلکته 621 چای لاله شمعدان بنفش نیم ریز 1400 فروردین 23
 کارتن 10 140,900 سیلان 888 چای چکش طلا 10 باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 142,000 سیلان چای افق آبی باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 10 142,900 کلکته 303 چای افق شکسته 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 142,900 کلکته 555 چای خاور سبز شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 11.3 143,900 سیلان چکش طلا 11.250 باروتی 1400 اردیبهشت 27
 کارتن 10 144,000 کلکته 666 چای کیکاووس شکسته 1400 فروردین 19
 کارتن 10 145,900 سیلان 1000 چای علی شکسته 1400 اردیبهشت 11
 کارتن 10 146,000 سیلان چای جیپ سبز باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 147,900 کلکته 444 چای خاور شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 148,900 سیلان گلیران نارنجی شکسته 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 149,000 سیلان 555 گلدان مشکی شکسته 1400 فروردین 18
 کارتن 10 149,900 سیلان چای 3پنکه قرمز نیم ریز 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 152,900 سیلان 444 الگانس باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 154,000 سیلان چای افق نقره ای باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 156,000 سیلان 777 چای تکخال 777 باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 156,000 سیلان تئودور سبز باروتی 1400 خرداد 4
 کارتن 10 158,900 سیلان 876 سیب نارنجی شکسته 1400 اردیبهشت 18
 کارتن 10 161,000 سیلان 222 چای تکخال باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 161,000 سیلان 2222 چای هزاردستان باروتی 1400 خرداد 4
 کارتن 10 162,900 سیلان 777 الگانس باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 162,900 694 فرزین 1400 فروردین 18
 کارتن 10 166,000 سیلان 444 چای تکخال سبز باروتی 1400 فروردین 15
 کارتن 10 166,900 سیلان چای طاووس قلم 1400 اردیبهشت 8
 کارتن 10 168,900 سیلان گلیران صورتی شکسته زرین 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 171,000 سیلان چای اسب پرچم قرمز شکسته 1400 فروردین 15
 کارتن 10 171,000 سیلان چای گلدان سبز 1400 فروردین 18
 بسته 1 172,900 سیلان 2017 چای آچار باروتی 1400 فروردین 18
 کارتن 10 176,900 سیلان 3پنکه سبز نیمریز 1400 اردیبهشت 26
 کارتن 10 177,900 444 فرزین 1400 فروردین 18
 کارتن 10 179,000 سیلان چای یو نی تی باروتی 1400 فروردین 19
 کارتن 10 191,000 سیلان چای گلدان نارنجی شکسته 1400 فروردین 22
 کارتن 10 193,500 444 فرزین اولترا 1400 فروردین 18
 کارتن 10 196,000 کلکته 666 چای عقرب شکسته 1400 خرداد 8
 کارتن 10 200,000 سیلان 9119 چای عقرب باروتی 1400 خرداد 8
 کارتن 11.3 211,900 سیلان 222 چای چکش سبز باروتی 1400 اردیبهشت 27